Wat doet de cliëntenraad?

Printervriendelijke versiePDF versie

Visie medezeggenschap Dimence

"Lokaal wat lokaal kan, regionaal wat regionaal kan, centraal wat centraal moet".

>> Meer informatie over medezeggenschap bij Dimence

Visie van de Clientenraad (CR) Regio Hanzestreek
 

De visie
De visie van de cliëntenraad is de collectieve belangenbehartiging van cliënten in Deventer en omstreken door het inzetten van je ervaring als cliënt. Aspecten hierbij zijn onder andere: kwaliteit in de zorg, een goede bejegening met respect voor de cliënt, zorgvuldigheid in behandeling en positieve beeldvorming betreffende cliënten
 

Speerpunten CR Basiscommissie Deventer en omstreken (werkplan)

 • Medicatieveiligheid
 • Suïcidepreventie

Algemene taken en onderwerpen

De andere onderwerpen dan genoemde speerpunten waar de cliëntenraad zich in 2013 onder andere mee bezig zal houden zijn:

 • Afdelingen bezoeken om contact met de achterban te hebben, te houden en te vergroten
 • Cliëntenblad Dimence 
 • Informatievoorziening voor cliënten door middel van de eigen website / beeldvorming en folders
 • Deelname aan Centrale Cliëntenraad (CCR): vanuit de cliëntenraad Basiscommissie Deventer & O, zijn 2 leden afgevaardigd naar de CCR
 • Crisiskaart – pilot crisiskaart in Deventer &O, volgen
 • Deelname aan de Ontwikkelgroep Risicomanagement
 • Zorgverzekering: WMO/ZVW/AWBZ; ontwikkelingen volgen 
 • Introductie nieuwe medewerkers:een lid van de cliëntenraad verzorgt deze introductie die vooral gericht is op de bejegening van cliënten 
 • Ambulantisering
 • Volgen van de organisatieontwikkelingen binnen Dimence en deelnemen aan werkgroepen die hieruit voortvloeien